به خدا خسته شدم

به خدا خسته شدم

به خدا خسته از آن زخم زبانت شده ام
بی خيال تو و ابروی کمانت شده ام

عشق تو بر دل من بار گرانيست و من
بی تحمل شده از بار گرانت شده ام

آنقدر دلبر و دلدار و فريبا نشدی
مکن اين فکر که مجنون زمانت شده ام

دو سه روزيست که رفتی و دلم آزاد است
آری آزاده ترين شخص جهانت شده ام

اشکم از ديده فرو ريخت و رسوايم کرد
حرف آخر…تو کجايی ؟ نگرانت شده ام

Advertisements
دسته‌ها:شعر برچسب‌ها:

رنگِ دلتنگی

همیشه لحظه­هایم بی تو رنگِ دلتنگی می­گیرند و من گم می­شوم در پیچ و تابِ خاطرات با تو بودن. همیشه بی تو زندگی سرد است. بی تو دیگر اجاق دلم گرمای عشق ندارد و نیاز دستانم بی پاسخ می­ماند.
دلم تنگ است. آنقدر تنگ و کوچک، که جایی برای دیگری نیست!
تنها، قطرات اشک از چشمانم جاریست و غمِ بی تو بودن بر دل، ماندگارقلب کوچکم در انتظار شنیدن صدای پای تو، بی­صدا می­تپد تا تو بیایی.

دسته‌ها:قطعه های ادبی برچسب‌ها:

غذاهای آماده میزان ابتلابه آلزایمرراافزایش می دهد

 نتایج یک تحقیق جدیدنشان می دهدغذاهای آماده به علت آنکه سرشارازقندوچربی هستند درابتلای افرادبه بیماری آلزایمرموثرند.محققان درموسسه مطالعاتی کاولینسکا درسوئدبه مدت نه ماه برروی موشهای آزمایشگاهی تحقیق کردندودراین مدت به آنهاغذاهای سرشارازچربی ،قندوکلسترول دادند.

سوزان اکترین ازمحققان این موسسه گفت بابررسی مغزاین موشهامشخص شدکه تغییرات شیمیایی همانندتغییراتی که درمغزبیماران آلزایمری رخ می دهدبه وجودآمده است.

افزایش فسفات درمغزموشها،بخشی ازاین تغییراتی است که نمی گذاردبرخی ازسلولهابه صورت طبیعی فعالیت کنند.

خبرگذاری فرانسه ازاستکهلم گزارش داد،این محققان همچنین مشاهده کردندکلسترول زیاددرمغزسبب می شودکه پروتئین آن کاسته شود.پروتئین موجوددرمغزبه حفظ خاطرات کمک می کند.تحقیقات گذشته ثابت کرده بودکه بین رژیم غذایی وابتلابه این بیماری ارتباط وجوددارد.سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است بیش ازبیست وچهارمیلیون نفردرجهان به آلزایمرمبتلاهستندواین رقم هر بیست سال یکباردوبرابرخواهدشد.

دسته‌ها:دانستنیها

مصرف آلوسرگیجه راکم می کند

نتایج بررسی هانشان می دهد:افرادی که به حالت تهوع وسرگیجه دچارمی شوند،بهتراست روزانه چندعددآلومصرف کنندووقتی که ازفصل گذشت می توان ازآلوی خشک استفاده کرد.آلوسرشارازویتامین های AوCوکربوهیدرات ،آهن وکلسیم است ومصرف آن به صورت پخته برای افرادمسن توصیه می شود،طبیعی ترین راه معالجه یبوست وهموروئید (بواسیر)استفاده ازاشکال مختلف آلوی خشک است که می توان آن رابه شکل پخته وخیس مصرف کرد.آلوحاوی مقدارزیادی فسفرمی باشدکه درافزایش قدرت فعالیت های ذهنی وحفظ سلامتی کبدتاثیرگذاربوده وباعث سم زدایی سیستم گوارشی بدن نیزمی شود.

دسته‌ها:دانستنیها

اضطراب راازخوددوربسازید

 براساس پژوهش های جدید،افرادِ دائماًمضطرب ونگران ،ازطریق بی خوابی ،ازدست دادن شورزندگی وایجادعادات غذایی ناسالم ،سلامتی وتندرستی خودرابه طورجدی به خطرمی اندازند.بررسی هانشان می دهندکه ازهرپنج نفر،یکی دائماًنگران ِِبسیاری ازمسایل است وبیش ازنیمی ازاین افراداحساس می کنندکه ظرف پنج سال گذشته ،برمیزان نگرانی هایشان افزوده شده است ،درحالی که ازعلل آن بی اطلاع هستند،برخی ازاین افراد،نگران سلامتی خودوخانواده شان هستنددرحالی که عده ای ازتغیرات اقلیمی یابروزجنگ ابرازنگرانی می کنند.این افراداعتراف کرده اندکه تمام مدت ،نگران موضوعی خاص بوده اندکه این سلامتی جسمانی وروانی آن هاراباخطرجدی مواجه می سازد.

دسته‌ها:روان شناسی برچسب‌ها:

فقط به اندازه نیازتان خریداری کنید

این رویه دردوره رکوداقتصادی گذشته ،رواج بیشتری داشت وامروزه کمترمورداستفاده قرارمیگیرد.ولی اگرهمواره به یادداشته باشیم که بایدفقط به اندازه نیازمان خریداری کنیم ودرهنگام گرسنگی دربیرون ازخانه،فقط برای رفع گرسنگی ،کیک یابیسکویتی کوچک بخوریم ،نه تنهاتناسب اندام ماحفظ می گردد،بلکه صرفه جویی زیادی ،به عمل خواهیم آورد.کودکان نیزبایدازهله هوله خوری غیرضروری درخارج ازخانه به دوربمانندتادچارمعضل چاقی نشوند.معمولاًبچه هابسیارکمترازبزرگسالان غذامی خورند،ولی عاشق خوردن تنقلات وهله هوله هاهستند.ولی به بچه هانیزبایدآموزش دهیدکه کمتربخورند.همچنین وقتی به رستوران می روید،به اندازه ای غذاسفارش دهیدکه قادربه خوردن هستیدوازباقی ماندن غذاهای اضافی دربشقابتان جلوگیری کنید.به این شکل به موجودی داخل کیف پولتان نیزکمک چشمگیری می کنید.

دسته‌ها:دانستنیها برچسب‌ها:

آیامی دانیدکه…

-اولین شهری که به جمعیت یک میلیون نفری دست یافت ،رم واقع درایتالیادرصدوسی وسه سال پیش ازمیلادمسیح(ع)بود.لندن درانگلستان درسال 1810ونیویورک درسال 1875 به این میزان جمعیت دست یافتند.

-فیلیپین ،مجمع الجزایری مشتمل برهفت هزاروصدوهفت جزیره دراقیانوس آرام است.

-دریونان ،هرساله خورشیدبیش ازسه هزارساعت می تابد.طول خط ساحلی یونان به حدودپانزده هزارکیلومترمی رسد.

-چهارهزارسال پیش از میلادمسیح (ع)دربخش هایی ازمرکزوشرق اروپا،طلامورداستفاده وشناسایی قرارگرفت.

دسته‌ها:دانستنیها برچسب‌ها: